Nye Veier kartlegger vannkvalitet og naturverdier langs E18 Dørdal-Tvedestrand

Nye Veier

Nye Veier kartlegger vannkvalitet og forekomsten av naturverdier, fremmede arter og viktige fiskebestander i vassdragene langs E18 fra Dørdal i Bamble til Tvedestrand.

Undersøkelsene startet opp i april og skal pågå i tre år

Nye Veier skal bygge ut ny E18 fra Dørdal til Grimstad. Det er E18 Dørdal-Tvedestrand som er prioritert for utbygging i første omgang. Undersøkelsene skal etter hvert gjennomføres på hele strekningen fra Dørdal til Grimstad. Undersøkelsene omfatter vannprøver, automatisk vannovervåking, undersøkelser av biologi i vassdragene inkludert elvemuslinger og miljø-DNA.

-Undersøkelsene er en del av forberedelsene til utbyggingen av nye E18. De er nødvendige for at vi skal kunne vurdere tiltak for å hindre at vannkvalitet og naturverdier forringes i forbindelse med anleggsarbeidene. I tillegg til forundersøkelsene vil det også bli gjennomført miljøovervåkning underveis mens anleggsarbeidene pågår, sier Jørn Rinde, prosjektsjef for E18 Dørdal-Tvedestrand i Nye Veier.

Det er Norsk Institutt for bioøkonomi skal utføre forundersøkelsene av vannkvalitet.

– I kartleggingen er det lagt stor vekt på av forekomster av elvemusling, en nasjonal forvaltningsart som har stort fokus hos fylkesmannen i Agder. Undersøkelsene vil også ha fokus på vannkjemi, bunndyr, alger og fisk og mulig påvirkning fra veianlegget, sier miljørådgiver Espen Hoell i Nye Veier.

Innsamling av miljø-DNA

En metode som skal tas i bruk er innsamling av miljø-DNA. Levende organismer avgir DNA til miljøet rundt seg og ved å filtrere vann gjennom et filter blir DNA-et samlet opp. Kartleggingen vil avdekke om det finnes forekomster av elvemusling, andre sjeldne arter og om det finnes fremmede, svartlistede, arter i vassdragene. Det er viktig å vite for å hindre at fremmede arter unødig spres med anleggsmaskiner.

Status for prosjektet E18 Dørdal-Tvedestrand

Planoppstart for reguleringsplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand vil bli varslet tidlig høsten 2020. Det tas sikte på at reguleringsplanen skal legges fram for vedtak i de seks berørte kommunene før sommeren 2021. COWI AS skal utarbeide denne reguleringsplanen på vegne av Nye Veier.

Kilde: Nye Veier